گزارش هاي آماري سالانه

اين گزارش ها آمار جامعي از عملکرد هر ساله بورس را در بردارند و امکان مقايسه اين آمار با آمار مشابه سال گذشته را فراهم مي آورند.آمار اين گزارش ها در دو سطح کل بورس و صنايع آن گردآوري شده است و مواردي همچون شاخص ها ، ارزش معاملات ، تعداد سهام معامله شده ، تعداد شرکت هاي پذيرفته شده و غيره را شامل مي شوند.


سال:

 
جهت استفاده از امکـانات سيستم از Internet Explorer استفاده نماييد.
بهتـرين حالت نمايش صفحات 768 * 1024 مي باشد.